iKONGRES

XV Międzynarodowy Kongres MBA

Kraków, 17 - 19 May 2019

Krakowska Szkoła Biznesu UEK
ul. Rakowicka 27

Po zakończeniu rejestracji ewentualne zmiany / korekty można zgłaszać do Biura Kongresu wyłącznie drogą mailową na adres (kongres@uek.krakow.pl)

Przesyłając wypełniony Formularz on-line Uczestnik potwierdza, że akceptuje warunki Regulaminu. Regulamin dostępny jest tutaj: www.kongresmba.pl/regulamin

Uwaga! Ilość miejsc na study visits oraz warsztaty biznesowe jest ograniczona.

After the registration, any changes / updates can be brought to the attention of to the Congress Office by email only (kongres@uek.krakow.pl)

By submitting the completed Registration Form, the Participant confirms the terms and conditions. The terms and conditions are available here: www.kongresmba.pl/regulamin

Please remember, that the number of places for study visits and business workshops is limited.

Formularz rejestracyjny | Registration form
- pola obowiązkowe | mandatory fields
Proszę poprawić następujące błędy | Please correct following errors
(powyższe Informacje wydrukowane zostaną na identyfikatorze) | (above data will be printed on the Congress ID)

podaj numer telefonu komórkowego
aby otrzymać powiadomienia SMS dotyczące wydarzenia
input mobile number if you wish to receive SMS reminder regarding the event

Study visit - 17.05
Warsztaty biznesowe - 18.05
Gala Dinner - 17.05
MBA Golf Event (participation in MBA Golf Event) - 19.05
Kategoria uczestnika | Participant’s category:
PLN
Metoda płatności | Payment method
Dane do faktury | Invoice information
Akceptuję regulamin serwisu iKONGRES oraz przyjełam/-ąłem do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane przez D2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Usługodawca”) w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy zawartej przez Krakowska Szkoła Biznesu UEK z siedzibą: ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków („Organizator”) z Usługodawcą zgodnie z regulaminem świadczenia usług. Administratorem bazy danych podanych podczas rejestracji na wydarzenie jest Organizator. Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych. Więcej informacji dotyczących celów i sposobów przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszym regulaminie. | I accept the terms of the iKONGRES website and I have accepted that my data will be processed by D2B Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw ("Service Provider") under the contract for entrusting the processing of personal data for the purpose of performing the contract concluded by Krakowska Szkoła Biznesu UEK with the registered office: ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków ("Organizer") with the Service Provider in accordance with the rules of service provision. The administrator of the database provided during registration for the event is the Organizer. Pursuant to the General Regulation on Protection of Personal Data of April 26, 2016 (Journal of Laws UE 2016, No. 119, hereinafter RODO) you have the right to access your data and correct them, the right to object to data processing, the right to request removal of your personal data, the right to limit the processing of data, the right to obtain a copy of your data and the transfer of your personal data. For more information on the purposes and ways of processing personal data, please refer to our regulations.
Oświadczam, że zapoznałam/-łem się warunkami uczestnictwa w wydarzeniu, wypełniając i wysyłając niniejszy formularz akceptuję regulamin Organizatora i warunki uczestnictwa w wydarzeniu. | I declare that I have read the terms and conditions of participating in the event, by completing and sending this form, I accept the Organizer's regulations and conditions for participation in the event.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych w powyższym formularzu (adres e-mail) do przesyłania informacji handlowych pochodzących od Oranizatora | I consent to the Organizer processing personal data provided in the above form (e-mail address) for sending commercial information from the Oranizator

XV Międzynarodowy Kongres MBA

Dane wydarzenia | Event details:


Początek | Start: 17 May 2019 godz. | at 09:00

Koniec | End: 19 May 2019 godz. | at 15:00

Miejsce | Place:
Krakowska Szkoła Biznesu UEK
ul. Rakowicka 27, Kraków

Miejsce wydarzenia | Event place: