iKONGRES

XIV Międzynarodowy Kongres MBA

Kraków, 18 - 20 maja 2018

Krakowska Szkoła Biznesu UEK
ul. Rakowicka 27

Po zakończeniu rejestracji ewentualne zmiany / korekty można zgłaszać do Biura Kongresu wyłącznie drogą mailową na adres (kongres@uek.krakow.pl)

Przesyłając wypełniony Formularz on-line Uczestnik potwierdza, że akceptuje warunki Regulaminu. Regulamin dostępny jest tutaj: www.kongresmba.pl/regulamin

Uwaga! Ilość miejsc na study visits oraz warsztaty biznesowe jest ograniczona.

After the registration, any changes / updates can be brought to the attention of to the Congress Office by email only (kongres@uek.krakow.pl)

By submitting the completed Registration Form, the Participant confirms the terms and conditions. The terms and conditions are available here: www.kongresmba.pl/regulamin

Please remember, that the number of places for study visits and business workshops is limited.

Formularz rejestracyjny | Register form
- pola obowiązkowe | mandatory fields
Proszę poprawić następujące błędy | Please correct following errors
(powyższe Informacje wydrukowane zostaną na identyfikatorze) | (above data will be printed on the Congress ID)

podaj numer telefonu komórkowego
aby otrzymać powiadomienia SMS dotyczące wydarzenia
input mobile number if you wish to receive SMS reminder regarding the event

Study visit - 18.05
Warsztaty biznesowe - 19.05
Gala Dinner - 18.05
MBA Golf Event (participation in MBA Golf Event) - 20.05
Kategoria uczestnika | Participant’s category:
PLN
Metoda płatności | Payment method
Dane do faktury | Invoice information
- - Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 oraz na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej wiadomości dotyczących tego wydarzenia zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 Nr 144, poz. 1204). Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu w dane i prawie ich poprawiania. Oświadczam, że zapoznałam/-łem się warunkami uczestnictwa, wypełniając i wysyłając niniejszy formularz akceptuję regulamin i warunki uczestnictwa

- I consent to the use and processing of my personal data by the organizers of the event in accordance with the Law on Personal Data Protection of 29.08.1997 and to receive by e-mail messages regarding this event in accordance with the Act of 18 July 2002 on electronic services ( Dz. U. 2002 No. 144, item. 1204). I declare that I was informed about the right to view and correct my personal data. I declare that I have read the conditions of participation and by completing and sending this form, I agree to the terms and conditions of participation
- Wyrażam zgodę na oraz na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej materiałów marketingowych i ofert handlowych od organizatorów wydarzenia zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 Nr 144, poz. 1204).

- I consent to the and receive by e-mail marketing materials and commercial offers from the organizers of the event in accordance with the Act of 18 July 2002 on electronic services (Dz. U. of 2002 No. 144, item. 1204).

XIV Międzynarodowy Kongres MBA

Dane wydarzenia | Event details:


Początek | Start: 18 May 2018 godz. | at 08:30

Koniec | End: 20 May 2018 godz. | at 16:00

Miejsce | Place:
Krakowska Szkoła Biznesu UEK
ul. Rakowicka 27, Kraków

Miejsce wydarzenia | Event place: