EFNI 2022

Sopot, 12 - 14 października 2022

Sopot, Hotel Radisson Blu
ul. Bitwy pod Płowcami 54
Formularz rejestracyjny
- pola obowiązkowe
Proszę poprawić następujące błędy
Potwierdzenie udziału w wydarzeniach wieczornych (liczba miejsc ograniczona)
Opłata uczestnictwa
PLN
Metoda płatności
Dane do faktury
Akceptuję regulamin serwisu iKONGRES oraz przyjełam/-ąłem do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane przez D2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Usługodawca”) w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy zawartej przez Konfederacja Lewiatan z siedzibą: ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa („Organizator”) z Usługodawcą zgodnie z regulaminem świadczenia usług. Administratorem bazy danych podanych podczas rejestracji na wydarzenie jest Organizator. Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz ich poprawiania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do uzyskania kopi swoich danych oraz przeniesienia swoich danych osobowych. Więcej informacji dotyczących celów i sposobów przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszym regulaminie.

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z warunkami uczestnictwa w wydarzeniu oraz poniższymi informacjami o przetwarzaniu danych osobowych, a wypełniając i wysyłając niniejszy formularz akceptuję regulamin Organizatora i warunki uczestnictwa w wydarzeniu. Regulamin dostępny jest >>tutaj.

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Konfederacja Lewiatan z siedzibą przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 w Warszawie, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000053779, NIP 5262353400, REGON 014859361, dalej „Konfederacja Lewiatan” lub „Administrator”.
 2. Może Pani/Pan skontaktować się w razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania danych, a także chęci wycofania zgody na przetwarzanie danych pod adresem jwiniarska@lewiatan.org lub tel. +48 22 55 99 900
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można za pośrednictwem poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”) lub poczty elektronicznej na adres dane.osobowe@konfederacjalewiatan.pl.
 4. Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest:

Podstawa przetwarzania

Kategorie danych

Cel przetwarzania

Okres przechowywania danych

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Kategorie danych wyszczególnione w formularzu rejestracyjnym Serwisu EFNI.pl w części dot. osoby rejestrowanej.

Dążenie do zawarcia i wykonanie umowy związanej z rejestracją i uczestnictwem w konferencji EFNI.

Przez okres wynikający z przepisów podatkowych

Zdjęcia (wizerunku) na potrzeby użycia do identyfikacji uczestnika konferencji EFNI.

Do 3 m-cy od zakończenia konferencji EFNI.

Art. 9 ust. 2 lit. c) RODO

Kategorie szczególne danych wskazane w polu „Uwagi” w formularzu rejestracyjnym Serwisu EFNI.pl w części dot. osoby rejestrującej, obejmujące dane dot. preferencji żywieniowych i/lub stanu zdrowia.

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony żywotnych interesów osoby rejestrowanej w związku z jej uczestnictwem w konferencji EFNI.

Do 1 m-ca od zakończenia konferencji EFNI.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Kategorie danych wyszczególnione w formularzu rejestracyjnym Serwisu EFNI.pl w części dot. osoby rejestrującej

Zgłoszenie osoby rejestrowanej do uczestnictwa w konferencji EFNI.

Do czasu wycofania zgody lub do 1 m-ca od zakończenia konferencji EFNI.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Wizerunek osoby rejestrowanej

 

Wykorzystanie wizerunku uczestnika w zakresie określonym zgodą.

Do czasu wycofania zgody lub ustania celu przetwarzania.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Dane w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych, stanowiska i nazwy firmy

W celach marketingowych związanych z uczestnictwem w konferencjach EFNI, innych wydarzeniach organizowanych przez Administratora oraz otrzymywania Newslettera

Do czasu wycofania zgody lub ustania celu przetwarzania.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Dane w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych, stanowiska i nazwy firmy

Udostępnianie w celach marketingowych partnerom Administratora oznaczonym na stronie www.efni.pl.

Do czasu wycofania zgody lub ustania celu przetwarzania.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Dane w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych, stanowiska i nazwy firmy

Udostępnianie służbom pełniącym nadzór epidemiologiczny

Przez okres 2 tygodni

Art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO

Dane w zakresie imienia,  pierwsza litera nazwiska, dzień i miesiąc urodzenia zawarte w kodzie QR  Zaświadczenia o szczepieniu przeciwko Covid-19

W celach kontroli rejestracji i uczestnictwa w konferencji EFNI.

Do czasu wycofania zgody lub ustania celu przetwarzania.

 

 1. W przypadku, gdy osoba rejestrująca nie jest jednocześnie osobą rejestrowaną, źródłem danych osobowych osoby rejestrowanej jest osoba rejestrująca.
 2. Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa w ramach przysługującego mu uprawnienia, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub skorzystania z uprawnienia przysługującego na podstawie przepisów prawa z uwzględnieniem postanowień pkt. 7 poniżej.
 3. Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom działającym na rzecz Administratora wspierającym organizację konferencji EFNI oraz działania marketingowe (np. firmom eventowym, firmom obsługującym system rejestracji, system mailingowy, ochronie, biurom podróży i przewoźnikom oraz hotelom) w oparciu o udostępnienie lub powierzenie przetwarzania danych. Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe Partnerom konferencji  wymienionym na stronie internetowej EFNI, o ile Pani/Pan wyrazi na to zgodę.
 4. Administrator ma obowiązek udostępniać Pani/Pana dane osobowe Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie na jego żądanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okresy wskazane w pkt. 2 w tabeli, w części „Okres przechowywania danych”.
 7. Posiada Pani/Pana prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu na podstawie art. 15 RODO;
  • sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art. 16 RODO;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Chcę otrzymywać mailowo informacje o wydarzeniach Konfederacji Lewiatan czyli: wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych w powyższym formularzu (adres e-mail) do przesyłania informacji handlowych pochodzących od Organizatora.

Zgodę można wycofać w każdej chwili. Osoby, które wyraziły zgodę otrzymają 10% rabatu na każde płatne wydarzenie Konfederacji Lewiatan.

XI edycja Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie

Zapraszamy Państwa do rezerwacji terminu na najbliższą edycję EFNI: 12-14 października 2022 oraz zakupu akredytacji very early birds.

Czym jest EFNI? To międzynarodowa konferencja biznesowa o zasięgu europejskim. Spotykamy się po to, aby wypracować pomysły na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne. Rozmawiamy o najważniejszych wyzwaniach gospodarczych, politycznych, społecznych i technologicznych przed którymi stoi UE, ze szczególnym naciskiem na to jak nowe technologie i zmiany cywilizacyjne wpływają na społeczeństwo, biznes i rynek pracy.

Organizowana jest przez Konfederację Lewiatan, Miasto Sopot oraz Business Europe - europejskie zrzeszenie pracodawców, w skład, którego wchodzą organizacje biznesowe z całej Europy. EFNI co roku odbywa się pod honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego.

Co roku gościmy ponad 1200 osób. 47% uczestników EFNI to przedstawiciele biznesu, 18% administracji publicznej, 12% mediów, 15% NGO, 8% to przedstawiciele nauki. Wyróżnia nas też prawie równy udział kobiet i mężczyzn (43% kobiet i 57% mężczyzn).


EFNI jest konferencją, na której gościmy przedstawicieli wielu branż: budowlanej, spożywczej, farmaceutycznej, medycznej, produkcyjnej, motoryzacyjnej, zbrojeniowej, energetycznej, ubezpieczeniowej, finansów, handlu, konsultingu, przemysłu, telekomunikacji i IT, transportu, turystyki i edukacji.

Uczestnicy Forum szczególnie cenią networking i wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny wydarzenia – czyli wiedzę i dużą dawkę inspiracji. EFNI to tygiel intelektualny, ale też znakomite miejsce do spotkania się ze swoimi klientami lub potencjalnymi partnerami biznesowymi w nadmorskim centrum biznesowym.

Partnerami EFNI 2021 byli m.in: Google, Facebook, Orange, Citi Bank, BNP Paribas, Velux, IKEA, Siemens, BASF, Ergis, BOSCH, Województwo Pomorskie oraz Agencja Rozwoju Pomorza, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych i inni. Więcej informacji: www.efni.pl

Wśród gości dotychczasowych edycji Forum byli m.in.: Arvind Bali, Benjamin R. Barber, Dominic Barton, Zygmunt Bauman, Marek Belka, Jan Krzysztof Bielecki, Michał Boni, Zbigniew Brzeziński, Leszek Czarnecki, Norman Davies, Paul H. Dembiński, William H. Dutton, Martin Ford, George Friedman, Štefan Füle, Hans-Gietrich Genscher, Michaił Gorbaczow, Johannes Hahn, Danuta Hübner, Sylvie Kauffmann, Anatolij Kinakh, Lena Kolarska-Bobińska, Bronisław Komorowski, Ivan Krastev, Jan Kulczyk, Michael O'Leary, Janusz Lewandowski, Bernard-Henry Lévy, Henri Malosse, Lord Peter Mandelson, Mario Monti, Irene Natividad, Herman Van Rompuy, Nouriel Roubini, Peter Schwartz, Hernando de Soto, Robert L. Thompson, Frans Timmermans, José Ignacio Torreblanca, Donald Tusk, Günter Verheugen i Lech Wałęsa.

Kilka słów o Konfederacji Lewiatan:
Konfederacja Lewiatan jest jedną z najbardziej wpływowych polskich organizacji biznesowych, reprezentuje interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Zabiega o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu. Dba o lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego. Jest głosem biznesu. Skupia ponad 4100 firm zatrudniających w sumie ponad 1 mln osób. Jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Jako jedyna reprezentatywna organizacja polskich pracodawców ma przedstawicielstwo w Brukseli i należy do BusinessEurope - największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE. Posiadamy ogólnopolską strukturę regionalną - ponad 20. związków regionalnych - działającą efektywne na terenie całego kraju. Prezydentem Konfederacji Lewiatan jest Pan Maciej Witucki.

O tym jaka będzie przyszłość, decydujemy naszymi wyborami już dziś. Każdy z nas, jako obywatel czy przedsiębiorca, ma wpływ na to jaka będzie nasza przyszłość. Jakie decyzje mamy podjąć teraz, aby jutro było dla nas sprawiedliwe, bezpieczne, dostatnie? Z tymi, dla których odpowiedź na to pytanie jest ważna, spotykamy się co roku w Sopocie.

Dołącz do nas już dziś!  Dołącz do projektu kupując akredytację i polecając ją Twoim partnerom biznesowym i przyjaciołom.

Dane wydarzenia:


Początek: 12 października 2022 godz. 17:00

Koniec: 14 października 2022 godz. 17:00

Miejsce:
Sopot, Hotel Radisson Blu
ul. Bitwy pod Płowcami 54, Sopot

Miejsce wydarzenia: