iKONGRES

Dear Sir or Madam,

Registration has been closed, applications are no longer accepted.

Polska energia w Europie. Wyzwania modernizacyjne

Warszawa, 27 January 2016

Hotel Sheraton
ul. Bolesława Prusa 2

Pierwszy rok po wyborach to okres podejmowania decyzji i inicjowania reform. Kwestie energetyczne należą do najważniejszych tematów gospodarczych - polska gospodarka, aby mogła się w kolejnych latach rozwijać, potrzebuje stabilnych dostaw energii. Sektor energetyczny znajduje się w fazie transformacji wywoływanej potrzebą wymiany starych elektrowni, potrzebą modernizacji, ale także przyjęciem nowych celów energetycznych w Europie do 2030 r. W ramach europejskiej Unii Energetycznej w kolejnych miesiącach będą zapadały decyzje m.in. w zakresie nowej organizacji rynków energii, wsparcia odnawialnych źródeł energii, rynków mocy oraz współpracy regionalnej.

Polska energetyka znalazła się na rozdrożu. W jakie źródła energii inwestować? Jaka jest przyszłość węgla w Polsce? Jak zapewnić przychody wytwórcom energii? Jak odnajdzie się sektor energetyczny w integrującym się rynku energii elektrycznej w Europie? Mamy świadomość, że wizja powinna być opracowana w najbliższym czasie, aby sektorowi energetycznemu umożliwić dalszy rozwój – to szczególne wyzwanie dla nowego rządu. Zależy nam na wsparciu tej debaty.

 

The first year after parliamentary elections is always a period of initiating crucial reforms and taking important decisions. Questions relating to the energy sector are one of the most important areas of inquiry for the economy – in order to grow, the Polish economy needs a reliable energy supply. The energy sector is undergoing a powerful transformation driven on the one hand by the necessity to replace aging energy infrastructure and the need to modernize, and by adoption of new EU energy objectives for 2030 on the other. In the framework of the Energy Union, in the coming months decisions will be taken concerning: new energy market design, support for renewables, capacity markets, and regional cooperation.

The Polish energy sector is at a crossroads. What energy sources should we invest in? What is the future of coal in Poland? How do we secure adequate revenues for energy producers? How will the Polish energy sector position itself within an increasingly integrated European energy market? We recognize that this vision needs to be developed now, in order to enable continued development of the energy sector – this is a critical challenge facing the new government. Our objective is to support this debate.

Dane wydarzenia | Event details:


Początek | Start: 27 January 2016 godz. | at 10:00

Koniec | End: 27 January 2016 godz. | at 16:00

Miejsce | Place:
Hotel Sheraton
ul. Bolesława Prusa 2, Warszawa

Miejsce wydarzenia | Event place: